Home / Water Tanks / Globe Water Tank

Globe Water Tank

Globe Water Tank
Features


ഈ രൂപം ഈ വിലക്കുറവ് ഈ ക്വാളിറ്റി


ഇത് മറ്റാർക്കും നൽകാനാവില്ല

Available Sizes

Sl. No Capacity (ltr) Height (cm) Diameter (cm)
1. 1000 110 129
2. 750 100 110
3. 500 86 103